جدول وزن فلزات

جدول وزن آهن‌آلات

با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است.

برای راحتی درک این موضوع لازم می دانم تا چگالی چند کالای فلزی مهم را باز گو کنم :

چگالی آهن =۷/۸۶ (که بهتر است ۸ در نظر گرفته شود)

چگالی استیل = ۷/۸۴ (که باز هم پیشنهاد می کنم در محاسبات ۸ در نظر بگیرید)

چگالی آلومینیوم = ۲/۷

چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، آجدار و … نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم ۸ در نظر گرفته شود.

خوب تا اینجا چگالی برخی از فلزات پرکاربرد را ذکر کردیم و برای تست فرمول وزن یک برگ ورق استیل ۳ میل با ابعاد۲ متر در ۱ متر را به شیوه زیر حساب می کنیم :

وزن ورق(کیلوگرم) = طول ورق(متر)*عرض ورق(متر)*ضخامت ورق(میلی متر)*چگالی ورق

وزن ورق ۳میل ۱*۲ استیل = ۲*۱*۳*۸= ۴۸ کیلوگرم

یعنی حدود وزن یک برگ ورق استیل۳ میل ۴۸ کیلوگرم می باشد که با وزن واقعی آن (وزن باسکول) تقریبا یکی است.

از همین روش برای محاسبه وزن قوطی های پروفیل ، محاسبه وزن نبشی ، محاسبه وزن ناودانی ، محاسبه وزن تیرآهن و میلگرد و …. استفاده کرد .

برای راحتی کار جدول وزنی اقلام پر کاربرد آهن را برایتان آماده کرده ام :

جدول وزن ورق گالوانیزه

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی گالوانیزه حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۲ ۱ ۰/۵ ۷/۸۶ ۸
۲ ۲ ۱ ۰/۷ ۷/۸۶ ۱۱
۳ ۲ ۱ ۱ ۷/۸۶ ۱۶
۴ ۲ ۱ ۱/۵ ۷/۸۶ ۲۴
۵ ۲ ۱ ۲ ۷/۸۶ ۳۲
۶ ۲/۵ ۱/۲۵ ۰/۵ ۷/۸۶ ۱۳
۷ ۲/۵ ۱/۲۵ ۱ ۷/۸۶ ۲۵
۸ ۲/۵ ۱/۲۵ ۱/۲۵ ۷/۸۶ ۳۱
۹ ۲/۵ ۱/۲۵ ۱/۵ ۷/۸۶ ۳۷
۱۰ ۶ ۱ ۰/۵ ۷/۸۶ ۲۴
۱۱ ۶ ۱/۲۵ ۰/۵ ۷/۸۶ ۳۰

جدول وزن ورق(نورد سرد)  روغنی

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی ورق روغنی حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۲ ۱ ۰/۵ ۷/۸۶ ۸
۲ ۲ ۱ ۰/۶ ۷/۸۶ ۱۰
۳ ۲ ۱ ۰/۷ ۷/۸۶ ۱۱
۴ ۲ ۱ ۰/۸ ۷/۸۶ ۱۳
۵ ۲ ۱ ۰/۹ ۷/۸۶ ۱۴
۶ ۲ ۱ ۱ ۷/۸۶ ۱۶
۷ ۲ ۱ ۱/۲۵ ۷/۸۶ ۲۰
۸ ۲ ۱ ۱/۵ ۷/۸۶ ۲۴
۹ ۲/۵ ۱/۲۵ ۰/۵ ۷/۸۶ ۱۳
۱۰ ۲/۵ ۱/۲۵ ۱/۲۵ ۷/۸۶ ۳۱
۱۱ ۲/۵ ۱/۲۵ ۱/۵ ۷/۸۶ ۳۸

جدول وزن ورق استیل

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی استیل حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۲ ۱ ۰/۴ ۷/۸۶ ۶/۲
۲ ۲ ۱ ۰/۵ ۷/۸۶ ۸
۳ ۲ ۱ ۰/۶ ۷/۸۶ ۱۰
۴ ۲ ۱ ۰/۷ ۷/۸۶ ۱۱
۵ ۲ ۱ ۰/۸ ۷/۸۶ ۱۳
۶ ۲ ۱ ۰/۹ ۷/۸۶ ۱۴
۷ ۲ ۱ ۱ ۷/۸۶ ۱۶
۸ ۲ ۱ ۱/۲۵ ۷/۸۶ ۲۰
۹ ۲ ۱ ۱/۵ ۷/۸۶ ۲۴
۱۰ ۲ ۱ ۲ ۷/۸۶ ۳۲
۱۱ ۲ ۱ ۳ ۷/۸۶ ۴۸

جدول وزن میلگرد

ردیف طول (متر) سایز (نمره) چگالی میلگرد حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۱۲ ۸ ۷/۸۶ ۵
۲ ۱۲ ۱۰ ۷/۸۶ ۸
۳ ۱۲ ۱۲ ۷/۸۶ ۱۱
۴ ۱۲ ۱۴ ۷/۸۶ ۱۵
۵ ۱۲ ۱۶ ۷/۸۶ ۱۹
۶ ۱۲ ۱۸ ۷/۸۶ ۲۴
۷ ۱۲ ۲۰ ۷/۸۶ ۳۰
۸ ۱۲ ۲۲ ۷/۸۶ ۳۶
۹ ۱۲ ۲۵ ۷/۸۶ ۴۷
۱۰ ۱۲ ۲۸ ۷/۸۶ ۵۸
۱۱ ۱۲ ۳۰ ۷/۸۶ ۶۷

جدول وزن تیرآهن

ردیف طول شاخه  (متر) سایز (نمره) چگالی تیرآهن حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۱۲ ۱۲ ۷/۸۶ ۱۲۵
۲ ۱۲ ۱۴ ۷/۸۶ ۱۵۵
۳ ۱۲ ۱۶ ۷/۸۶ ۱۹۰
۴ ۱۲ ۱۸ ۷/۸۶ ۲۳۰
۵ ۱۲ ۲۰ ۷/۸۶ ۲۷۰
۶ ۱۲ ۲۲ ۷/۸۶ ۳۲۰
۷ ۱۲ ۲۴ ۷/۸۶ ۳۷۰
۸ ۱۲ ۲۷ ۷/۸۶ ۴۴۰
۹ ۱۲ ۳۰ ۷/۸۶ ۵۰۰
۱۰ ۱۲ ۳۲ ۷/۸۶ ۶۰۰
۱۱ ۱۲ ۳۶ ۷/۸۶ ۸۰۰

جدول وزن نبشی

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی نبشی حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۶ ۲ ۷/۸۶ ۷
۲ ۶ ۳ ۷/۸۶ ۹
۳ ۶ ۴ ۷/۸۶ ۱۵
۴ ۶ ۵ ۷/۸۶ ۲۳
۵ ۶ ۶ ۷/۸۶ ۳۳
۶ ۶ ۷ ۷/۸۶ ۴۵
۷ ۶ ۸ ۷/۸۶ ۵۶
۸ ۶ ۹ ۷/۸۶ ۷۳
۹ ۶ ۱۰ ۷/۸۶ ۸۸
۱۰ ۶ ۱۲ ۷/۸۶ ۱۳۰
۱۱ ۶ ۱۵ ۷/۸۶ ۲۰۰

جدول وزن ناودانی

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی ناودانی حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۶ ۵ ۷/۸۶ ۲۳
۲ ۶ ۶ ۷/۸۶ ۳۰
۳ ۶ ۸ ۷/۸۶ ۴۴
۴ ۶ ۱۰ ۷/۸۶ ۵۲
۵ ۶ ۱۲ ۷/۸۶ ۶۲
۶ ۶ ۱۴ ۷/۸۶ ۷۵
۷ ۶ ۱۶ ۷/۸۶ ۸۵
۸ ۶ ۱۸ ۷/۸۶ ۱۰۰
۹ ۶ ۲۰ ۷/۸۶ ۱۱۰
۱۰ ۶ ۲۲ ۷/۸۶ ۱۲۵
۱۱ ۶ ۲۴ ۷/۸۶ ۱۵۰

جدول وزن قوطی پروفیل

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی قوطی حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۶ ۱۰*۱۰ ۷/۸۶ ۴
۲ ۶ ۱۰*۲۰ ۷/۸۶ ۵/۵
۳ ۶ ۲۰*۲۰ ۷/۸۶ ۷/۵
۴ ۶ ۲۰*۳۰ ۷/۸۶ ۹/۵
۵ ۶ ۲۵*۱۰ ۷/۸۶ ۶/۵
۶ ۶ ۳۰*۱۰ ۷/۸۶ ۷/۵
۷ ۶ ۳۰*۳۰ ۷/۸۶ ۱۱
۸ ۶ ۴۰*۱۰ ۷/۸۶ ۹/۵
۹ ۶ ۴۰*۲۰ ۷/۸۶ ۱۱
۱۰ ۶ ۴۰*۳۰ ۷/۸۶ ۱۳
۱۱ ۶ ۴۰*۴۰ ۷/۸۶ ۱۵
۱۲ ۶ ۵۰*۱۰ ۷/۸۶ ۱۱
۱۳ ۶ ۵۰*۲۰ ۷/۸۶ ۱۳
۱۴ ۶ ۵۰*۳۰ ۷/۸۶ ۱۵
۱۵ ۶ ۵۰*۴۰ ۷/۸۶ ۱۷
۱۶ ۶ ۵۰*۵۰ ۷/۸۶ ۱۹
۱۷ ۶ ۶۰*۱۰ ۷/۸۶ ۱۳
۱۸ ۶ ۶۰*۲۰ ۷/۸۶ ۱۵
۱۹ ۶ ۶۰*۳۰ ۷/۸۶ ۱۷
۲۰ ۶ ۶۰*۴۰ ۷/۸۶ ۱۹
۲۱ ۶ ۸۰*۸۰ ۷/۸۶ ۳۰
۲۲ ۶ ۱۰۰*۱۰۰ ۷/۸۶ ۳۸

 

جدول وزن ورق آلومینیوم

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی آلومینیوم حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۲ ۱ ۰/۴ ۲/۷ ۲/۲
۲ ۲ ۱ ۰/۵ ۲/۷ ۲/۷
۳ ۲ ۱ ۰/۶ ۲/۷ ۳/۳
۴ ۲ ۱ ۰/۷ ۲/۷ ۳/۸
۵ ۲ ۱ ۰/۸ ۲/۷ ۴/۴
۶ ۲ ۱ ۰/۹ ۲/۷ ۴/۹
۷ ۲ ۱ ۱ ۲/۷ ۵/۴
۸ ۲ ۱ ۱/۲۵ ۲/۷ ۶/۸
۹ ۲ ۱ ۱/۵ ۲/۷ ۸/۱
۱۰ ۲ ۱ ۲ ۲/۷ ۱۱
۱۱ ۲ ۱ ۳ ۲/۷ ۱۶/۵

جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی ورق سیاه حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۲ ۱ ۲ ۷/۸۶ ۳۲
۲ ۲ ۱ ۲/۵ ۷/۸۶ ۴۰
۳ ۲/۵ ۱/۲۵ ۳ ۷/۸۶ ۷۵
۴ ۶ ۱/۵ ۴ ۷/۸۶ ۲۸۸
۵ ۶ ۱/۵ ۶ ۷/۸۶ ۴۳۲
۶ ۶ ۱/۵ ۸ ۷/۸۶ ۵۷۶
۷ ۶ ۱/۵ ۱۰ ۷/۸۶ ۷۲۰
۸ ۶ ۱/۵ ۱۲ ۷/۸۶ ۸۶۴
۹ ۶ ۱/۵ ۱۵ ۷/۸۶ ۱۰۸۰
۱۰ ۶ ۲ ۲۰ ۷/۸۶ ۱۹۲۰
۱۱ ۶ ۲ ۲۵ ۷/۸۶ ۲۴۰۰

 

جدول وزن سپری آهنی

ردیف طول شاخه (متر) سایز (نمره) چگالی قوطی حدود وزن (کیلوگرم)
۱ ۶ ۲ ۷/۸۶ ۵٫۵
۲ ۶ ۲/۵ ۷/۸۶ ۸
۳ ۶ ۳ ۷/۸۶ ۱۰٫۵
۴ ۶ ۳/۵ ۷/۸۶ ۱۴
۵ ۶ ۴ ۷/۸۶ ۱۷٫۵
۶ ۶ ۴/۵ ۷/۸۶ ۲۲
۷ ۶ ۵ ۷/۸۶ ۲۶
۸ ۶ ۶ ۷/۸۶ ۳۷٫۵
۹ ۶ ۷ ۷/۸۶ ۵۰
۱۰ ۶ ۸ ۷/۸۶ ۶۲
۱۱ ۶ ۹ ۷/۸۶ ۸۰
۱۲ ۶ ۱۰ ۷/۸۶ ۹۸