محاسبه وزن فلزات

محاسبه وزن ورق  اهنی  

جهت محاسبه وزن ورق آهنی کافیست مشخصات را در فرمول زیر وارد نمائید

طول به متر * عرض به متر * ضخامت به ميل * 7/85 = کیلو گرم

براي مثال:
وزن پليت 30cm*20cm ضخامت 20میل (ورق نمره 20)
0.2* 0.3 * 20* 7.85 = 9.42 کیلوگرم

محاسبه وزن لوله اهنی  

جهت محاسبه وزن لوله های آهنی کافیست مشخصات را در فرمول زیر وارد نمائید:

محاسبه وزن الومینیوم 

جهت محاسبه وزن ورق آلومینیومی کافیست مشخصات را در فرمول زیر وارد نمائید:

ضخامت*(2.66)*عرض*طول=وزن ورق آلومینیومی

محاسبه وزن میلگرد

جهت محاسبه وزن میلگرد کافیست مشخصات را در فرمول زیر وارد نمائید: