ساخت انواع یونیت (پاورپک) هیدرولیک

پاور پک (یونیت )هیدرولیک

جهت تبدیل انرزی الکتریکی از الکتروموتور به انرژی سیال هیدرولیک تحت فشار بکار میرود

مراحل ساخت پاورپک هیدرولیک 

برای ساخت انواع پاورپک های هیدرولیک ابتدا با توجه به درخواست مشتری و فعالیت مورد نظر و یا براساس عملکرد سیستم دستگاه مورد نظر مدار هیدرولیک مورد نیاز طراحی می شود و محاسبات بر اساس تئوریها و فرمولهای هیدرولیک انجام می گیرد

سپس قطعات و لوازم هیدرولیک موردنیاز و سایز قطعات مشخص شده که با توجه به اینکه مارک قطعات هیدرولیک نقش موثری در کیفیت و قیمت پاورپک هیدرولیک دارند لذا بعد از توافق در مورد مارک مورد نظر مشتری ، قطعات تهیه می شوند و در نهایت پاورپک ساخته و مونتاژ و بعد از تست تحویل میگردد

در ضمن در صورت نیاز به تابلوی برق فرمان مدارهای قدرت و اتوماسیون (برنامه نویسی  PLC و مونیتورینگ HMI و ابزار دقیق )طراحی ساخته میشود.